فاطمه اشدری مدیر انجمن کلیوی استان قزوین ، ایجاد مرکز پیوند اعضا در استان قزوین ضروری است

فاطمه اشدری مدیر انجمن کلیوی استان قزوین ، ایجاد مرکز پیوند اعضا در استان قزوین ضروری است

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
دکتر دیده بان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در دیدار با مدیرعامل بیماران کلیوی ایران

دکتر دیده بان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در دیدار با مدیرعامل بیماران کلیوی ایران

۱۲ خرداد ۱۴۰۱