بازدید از دفترانجمن استان کرمان

بازدید از دفترانجمن استان کرمان

۲۹ دی ۱۴۰۲
عیادت سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از بیماران دیالیزی استان کرمان

عیادت سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از بیماران دیالیزی استان کرمان

۲۹ دی ۱۴۰۲
حضور سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو در گلزار شهدای استان کرمان

حضور سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو در گلزار شهدای استان کرمان

۲۹ دی ۱۴۰۲
بازدید سرکار خانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از ملک باران استان گیلان

بازدید سرکار خانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از ملک باران استان گیلان

۲۹ دی ۱۴۰۲
بازدید سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از انجمن استان گیلان

بازدید سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از انجمن استان گیلان

۲۹ دی ۱۴۰۲
بازدید سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از انجمن استان هرمزگان

بازدید سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از انجمن استان هرمزگان

۲۹ دی ۱۴۰۲
نشست سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو با معاون سیاسی ،امنیتی اجتماعی استان گیلان

نشست سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو با معاون سیاسی ،امنیتی اجتماعی استان گیلان

۲۹ دی ۱۴۰۲
شرکت سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو در نشست ستاد حقوق بشر

شرکت سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو در نشست ستاد حقوق بشر

۲۹ دی ۱۴۰۲
حضور مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه

حضور مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه

۹ دی ۱۴۰۲
دیدار مدیرعامل محترم انجمن با بیماران عزیز کلیوی

دیدار مدیرعامل محترم انجمن با بیماران عزیز کلیوی

۹ دی ۱۴۰۲