نشست مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با شهرداری آذربایجان غربی

نشست مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با شهرداری آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳
بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان آذربایجان غربی

بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳
نشست مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با فرماندار ارومیه

نشست مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با فرماندار ارومیه

۱ تير ۱۴۰۳
جلسه مشترک مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با معاون سیاسی استان آذربایجان غربی

جلسه مشترک مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با معاون سیاسی استان آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳
برگزاری جلسه مدیرعامل محترم انجمن کلیوی با مسئولین کمیته امداد  امام خمینی ره استان آذربایجان غربی

برگزاری جلسه مدیرعامل محترم انجمن کلیوی با مسئولین کمیته امداد امام خمینی ره استان آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳
تشکر و قدردانی مدیرعامل محترم انجمن کلیوی ایران از پزشک دلسوز استان آذربایجان غربی

تشکر و قدردانی مدیرعامل محترم انجمن کلیوی ایران از پزشک دلسوز استان آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳
برگزاری همایش بیماران دیالیزی استان تهران

برگزاری همایش بیماران دیالیزی استان تهران

۱ تير ۱۴۰۳
دیدارصمیمی مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با برخی از بیماران دیالیزی

دیدارصمیمی مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با برخی از بیماران دیالیزی

۱ تير ۱۴۰۳
پیام مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به وزیر محترم بهداشت درخصوص بیماران صفاقی

پیام مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به وزیر محترم بهداشت درخصوص بیماران صفاقی

۱ تير ۱۴۰۳
عیادت مدیرعامل محترم انجمن کلیوی ایران از بیماران دیالیزی آذربایجان غربی

عیادت مدیرعامل محترم انجمن کلیوی ایران از بیماران دیالیزی آذربایجان غربی

۱ تير ۱۴۰۳