با حکم رئیس هیات مدیره و مدیر استان تهران انجمن بیماران کلیوی :

مدیرانجمن شهرستان فیروزکوه منصوب شد

30 دی 1397 ساعت 14:49

با حکم علیرضا خباززاده ، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در شهرستان فیروزکوه منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران ، با حکم علیرضا خباززاده رئیس هیات مدیره و مدیر انجمن استان تهران ، سید علی اکبرحسینی مسئولیت دفترانجمن درشهرستان فیروزکوه را عهده دار شد.

درحکم مدیراستان تهران خطاب به علی اکبر حسینی آمده است " با عنایت به حسن شهرت ،عملکرد و تجارب جنابعالی و خانواده محترم درامورخیریه بدینوسیله شما را به سمت مدیر انجمن بیماران کلیوی درشهرستان فیروزکوه منصوب می نمایم. امیدوارم با استعانت از درگاه حضرت حق در راه خدمت صادقانه به بیماران کلیوی شهرستان فیروزکوه براساس مفاد اساسنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی موفق و موید باشید.

حسینی درگفتگویی با خبرنگارما ،وجود مشکلات فراوان بیماران کلیوی دراین شهرستان راعلت اصلی تمایل به فعالیت دراین انجمن دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه پدرم ازخیرین این انجمن بوده اندعلاقه زیادی را جهت خدمت رسانی به بیماران کلیوی داشتم و درحال حاضر نیز درصدد ساخت دفترانجمن وکلینیک تخصصی کلیه هستیم تا بتوانیم خدمات مناسبی را به بیماران این شهرستان ارائه کنیم.

مدیرجدید انجمن حمایت ازبیماران کلیوی شهرستان فیروزکوه در رابطه با برنامه های آتی این انجمن افزود:در بدو امربا همکاری انجمن مرکز، حامیان انجمن به مجموعه اضافه خواهند شد و پس از آن درزمین اهدا، شده پس ازتعیین تکلیف مالکیتی دفتر انجمن احداث و تجهیزخواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرکزدیالیز فیروزکوه پاسخگوی نیازهای بیماران کلیوی این شهرستان نیست ، پس از احداث دفتر انجمن در نظر است تا کلینیک تخصصی بیماران کلیوی نیز درانجمن فیروزکوه ایجاد شود تا بیماران با شرایط بهتری تحت دیالیز و درمان قرار بگیرند. 

کد مطلب: 411

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/411/مدیرانجمن-شهرستان-فیروزکوه-منصوب

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com