آشنایی با ابزارهای مرتباط دیالیز

دياليز نوعي درمان است كه برخي از فعاليت‌هاي كليه طبيعي را انجام مي دهد. اين درمان زماني كه كليه ها قادر به برآوردن نيازهاي بدن نباشد مورد نياز است.

دياليز شبيه كليه هاي سالم تعادل بدن را حفظ مي‌كند و مي تواند مواد زائد، نمك و آب اضافي را به منظور جلوگيري از انباشته شدن آن‌ها در بدن دفع كند و سطح برخي مواد شيميايي بدن مثل پتاسيم،سديم و بي كربنات را در خون ثابت نگه دارد همچنين به تنظيم فشار خون نيز كمك مي‌كند.

استفاده از انواع ماشین های همودیالیز فرزنیوس امکان انجام عمل دیالیز را بدون نیاز به هرگونه تجهیزات اضافی فراهم می آورد. در هنگام کار، ماشین، گردش محلول دیالیز و گردش بیرونی خون از بدن را نشان می دهد. هنگام گردش محلول همودیالیز درون دستگاه، آب خالص شده توسط ROبا کنسانتره همودیالیز مخلوط شده، گرم گشته و گاز زدایی شده و به فیلتر دیالیز منتقل می گردد. حجم (جریان) ورودی و خروجی نیز به تعادل رسانیده می شود. فشار فیلتر دیالیز نسبت به سرعت انتخاب شده اولترافیلتراسیون (UF Rate) و مشخصات فیلتر دیالیز بکار رفته تنظیم می گردد. در گردش بیرونی خون، به خون به طور مداوم هپارین (توسط پمپ هپارین) تزریق می شود و خون توسط پمپی وارد فیلتر دیالیز می گردد. فیلتر دیالیز محفظه ایی لوله ایی شکل است که دارای غشاهای نیمه تراوا است که خون به داخل آن رانده شده و مایع دیالیز در اطراف غشاء در محفظه فیلتر جریان دارد. ترکیبات موجود در مایع دیالیز شامل یون های سدیم و پتاسیم و گلوکز می باشد. مواد سمی خون از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و وارد محفظه تبادلی فیلتر دیالیز گردیده و توسط ماشین دیالیز دفع می گردد و خون تمیز به بدن بیمار باز گردانیده می شود.


یک آشکارساز هوا (Air Detector) از ورود هوا به خون جلوگیری به عمل می آورد. خروج خطرناک خون بوسیله یک آشکارساز نشتی خون (Blood Leak Detector) و دستگاه نمایشگر ترشح خون و ماژولی که فشار برگشتی وریدی را نشان می دهد جلوگیری می شود.

ماشین همودیالیز را می توان هم با استات و هم با بی کربنات بکار برد و نسبت اختلاط غلظتها با آب خالص را می توان برنامه دار کرد. (تنظیم اولیه 1:34 است سایر نسبتها را می توان تنظیم نمود) نسبت به غلظتی که بکار برده می شود، میزان سدیم را می توان مجدداً در بین محدوده 150-125 میلی مول تنظیم کرد. میزان بی کربنات در محدوده 8±میلیمولقابلتنظیماست. مادهبیکربناتبصورتپودردریکبستهتولیدگردیده (پودرهیدروکربناتسدیمNaHco3) این پودر توسط دستگاه، تبدیل به محلول گردیده و محلول بی کربنات آماده برای استفاده می گردد. دستگاه استفاده از پودر بیکربنات بصورت انتخابی بر روی ماشین دیالیز نصب می شود. این امکان وجود دارد که عمل اولترافیلتراسیون را بدون جریان محلول دیالیز انجام داد (دیالیز خشک یا ISO-UF) . شدت جریان محلول دیالیز در سه اندازه 300، 500 و 800 میلی لیتر بر دقیقه می باشد.

برنامه های قابل انتخاب به منظور تمیز کردن و ضدعفونی نمودن ماشین وجود دارد. ماشین همودیالیز به یک سیستم حفاظتی مجهز شده که وجود آن جهت تصحیح عمل دستگاه و ایمنی بیمار ضرورت دارد. (EN60601-1)